Ekudden Nykvarns Samfällighetsförening

Om föreningen

Föreningen består av medlemmar från 46 stycken fastigheter på området Ekudden i Nykvarns kommun. Föreningen har funnits i nuvarande form sedan November 1999. Totalt omfattar samfälligheten 15 hektar, varav ca 5 hektar utgörs av gemensamma grönområden.

Årsavgift

Årsavgiften faställs på årsstämman och är för 2018 1600 kronor för fritidshus eller 3200 kronor för fastboende.

Betalning sker på postgiro 671975-1 senast sista juni. Glöm inte att ange namn och fasighetsbeteckning.

Vägavgifter

Vägavgifter extra debitering vid viktbegränsning och onormalt transportbehov (Fastställd vid Årsstämma 2014-JUN-01)

1. Viktbegränsning 4 ton
Den som har andelar i vägen har i princip alltid rätt till tillträde för sina transportbehov. Undantag från detta är när föreningen som väghållare har behov av att tillfälligt stänga av vägen för all trafik eller viss trafik, t ex vid tjällossning. Föreningens rätt att tillfälligt stänga vägen skall användas med försiktighet och göras utifrån utgångspunkten att vägområdet annars skulle ta stor skada om trafiken tilläts.

Regel: Ingen tung trafik under perioden med viktbegränsning men ansöker medlem om att få tillstånd till tunga transporter som inte är akuta, tar föreningen ta ut en kostnad på 1000 kronor per transport.

2. Onormala transporter
Den enskilda medlemmens rättighet att använda vägen går hand i hand med en skyldighet för denne att betala för sig. Om det är fråga om onormala transporter, så har föreningen rätt att debitera för de merkostnader som uppstår vid medlemmens tillfälliga, extrema, användning av vägen. Merkostnader är ett begrepp som både täcker direkta skador och ett slitage på vägkroppen som inte direkt kan okulärbesiktigas (dvs ses med ögonen). Onormala transporter uppstår exempelvis vid ny-och ombyggnation samt vid större markarbeten.
Regel: Varje fastighet har rätt till max 5 transporter med en totalvikt (bil +last) >10 ton dock max 65 ton per 12-månadesperiod räknat från den första tunga transporten. Det ingår i den normala årsavgiften till föreningen.
Om transportbehovet är större än ovan skall fastighetsägaren betala en avgift till Ekuddens samfällighetsförening uppgående till 1/6 prisbasbelopp för det kalenderår när första transporten sker.

Anmälan och åtgärdande av skador (1 och 2 ovan)
Styrelsen skall kontaktas innan någon av ovanstående aktiviteter startar, så att besiktning av väg kan ske både före och efter aktiviteter för kontroll av eventuellt uppkomna skador. Man är som fastighetsägare skyldig att betala iordningsställande av väg som blivit skadad till samfälligheten. Om slitaget eller skadorna på vägen har orsakats av t.ex. entreprenör får fastighetsägaren i sin tur vända sig mot denne och eventuellt kräva ersättning. De fasta avgifterna täcker föreningens kostnad för besiktning. Om oberoende besiktningsman skall anlitas är det en kostnad som fastighetsägaren står för.

Regler för nyttjande av gemensamägd mark

Ekudden-Nykvarn Samfällighetsförening
Regler för nyttjande av gemensamägd mark (2017-06-10)

§ 1.Huvudändamålet för den gemensamägda marken är grönområde.

a) Byggnationer och andra fasta installationer får inte uppföras på föreningens mark av enskild utan tillstånd. Inte heller får utfyllnad eller annat som inskränker rörelsefriheten för medlemmarna göras utan tillstånd. Några exempel på fasta installationer är mur, staket, gjutkonstruktioner och bodar. Installationer som inte på ett enkelt sätt kan tas bort.

Om ett begränsat område av gemensamägd mark tas i anspråk i anslutning till tomt och om det inte stör eller begränsar huvudändamålet med föreningens mark, kan det i ett enskilt fall vara tillåtet. Det beslutas av styrelsen som ger tillstånd från fall till fall.

b) Då enskild fastighet måste använda gemensamägd mark för att möjliggöra nödvändiga installationer för fastigheten skall föreningen ha en positiv inställning till att hjälpa vederbörande genom ett avtalsförfarande för att reglera en överenskommelse om att använda gemensamägd mark. Nödvändiga installationer kan som exempel vara slutentank eller infiltrationsanläggning som det inte finns utrymme för på tomt.

§ 2 Ett tillstånd för en installation enligt § 1a söks hos styrelsen som beslutar i frågan.
Om parterna inte är överens hänskjuts frågan till årsstämman för beslut.
Om en installation gjorts utan att enskild sökt tillstånd får styrelsen anmoda enskild att ta bort konstruktionen till dess att frågan avgjorts. Tillstånd kan inte lämnas av styrelsen för bryggor eller konstruktioner som kräver bygglov.
Förfarandet enligt 1a är avgiftsfritt.

Fylls kriterierna enl. § 1b upprättas ett avtal vilket innebär att en nyttjanderätt för 10 år i taget erhålles för den enskilda fastigheten samt ett ansvar för underhåll av anläggningen. Då avtalet upphör skall installationen borttagas och marken återställas i ursprungligt skick om inte nyttjanderätten övertas av ny ägare.

§ 3. Ansökan för avtal enl. § 1b görs till föreningens styrelse av resp. andelsägare i god tid under planerings-arbetet, innan arbetet påbörjats. Styrelsen har att medverka till en bra och snabb process. Styrelsen upprättar avtalsförslag och fattar beslut i ärendet. Om parterna är överens fastställs avtalet. Beslut som fattas enligt dessa regler ska rapporteras på nästkommande ordinarie årsstämma. Om parterna inte är överens hänskjuts ärendet till nästa årsstämma för beslut.

§ 4. För utnyttjanderätten (§ 1b) erlägger den enskilde fastighetsägaren en engångsavgift till föreningen. Avgiften för avtal skrivna under 2017 blir 3000 kronor. För framtida avtal görs en indexering av avgiften genom att knyta denna till basbeloppet. Framtida avtal ska motsvara samma andel av basbeloppet. Avgiften i det enskilda fallet kan fastställas till högre belopp och skall i så fall överenskommas och anges i avtalstexten.

§ 5. Vid försäljning av fastighet är det ägarens skyldighet att upplysa den nye ägaren om gällande avtal enl. § 1b samt ansvaret för underhåll av anläggningen.

§ 6. Avtal enl. § 1b äger ingendera part rätt att införa i fastighetsregistret.

§7. Dessa regler är antagna av samfälligheten i samband med årsstämman den 10 juni 2017.

Styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019

Ordförande

Ordförande
Fredrik Hannertz

Sekreterare

Sekreterare
Karin Johansson

Kassör

Kassör
Lajos Korponai

Vägfogde

Vägfogde
Johan Renlund

Ledamot

Ledamot
Anna Dalbom

Suppleant

Suppleant
Birgitta Dahlkild

Suppleant

Suppleant
Bo Thelin Andersson

Kontakta Ordförande

Om du har någon fundering eller vill nå föreningen anger du namn och mejl-adress i formuläret nedan. Du blir då kontaktad så snart som möjligt.